เส้นทาง R3A : ไทย - ลาว - จีน ทางสายไหม สู่การนำเข้า-ส่งออกสินค้าการเกษตร และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เส้นทาง R3A : ไทย - ลาว - จีน ทางสายไหม สู่การนำเข้า-ส่งออกสินค้าการเกษตร และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

เส้นทาง R3A : ไทย - ลาว - จีน

แนวพื้นที่เศษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Corridor : NSEC)

R3A เป็นทางหลวงนานาชาติที่เชื่อมโยงระหว่าง ไทย - ลาว - จีน ด้วยระยะทางประมาณ 1,240 กิโลเมตร จากเชียงรายสู่คุนหมิง เป็นเส้นทางที่สำคัญต่อทั้งภาคการส่งออก โดยเฉพาะสินค้าการเกษตร และภาคการท่องเที่ยว

เชื่อมต่อผ่านจุดสำคัญของทั้ง 3 ประเทศดังนี้ 

ด่านเชียงของ (จ.เชียงราย ประเทศไทย) - ด่านห้วยทราย (สปป.ลาว) - เวียงภูคา - หลวงน้ำทา ด่านบ่อเต็น - ด่านบ่อหาน - เมืองเชียงรุ้งหรือจิ่งหง - คุนหมิง (มณฑลยูนาน ประเทศจีน)

ระยะทางรวม 1,240 กม. 

ระยะทางจากด่านห้วยทราย - ด่านบ่อเต็น รวม 240 กม.

ระยะทางจากด่านบ่อหาน - คุณหมิง รวม 1,000 กม.

ถนนเส้นนี้ถือเป็นเส้นทางสำคัญในการนำเข้า - ส่งออกสินค้าระหว่างไทยและจีน โดยสินค้าส่วนใหญ่ได้แก่ พืชผัก ผลไม้สด ผลไม้แช่เย็น-แช่แข็ง ผลไม้แปรรูป เครื่องเทศ สมุนไพร และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ โดยมีจุดยุทธศาตร์สำคัญคือสินค้าทางการเกษตร พืชผักและผลไม้ เนื่องมาจากนโยบายของจีน ที่อนุญาตให้สามารถนำเข้าผักผลไม้ได้เฉพาะทาง 9 เมืองท่าทางทะเล และ 2 เมืองการค้าชายแดน ได้แก่ โหยวอี้ และบ่อหาน จึงทำให้เส้นทางนี้มีบทบาทสำคัญในการส่งออกสินค้าการเกษตรของไทย ทั้งยังเป็นเส้นทางที่ต้นทุนต่ำและระยะทางสั้นที่สุดอีกด้วย

 

นอกจากนี้อีกหนึ่งบทบาทของเส้นทาง R3A ยังเป็นเสมือนเส้นทางเชื่อมต่อวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เป็นเส้นทางที่เปิดโอกาสให้ไทยได้รับนักท่องเที่ยวจากจีนตอนใต้ ไปจนถึงโอกาสในการลงทุนธุรกิจ และเม็กกะโปรเจ็คต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ นับเป็นเส้นทางที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้ง 3 ประเทศ

 

---------------------------------------------------

ที่มา:

กรมการค้าต่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

https://www.thansettakij.com/content/399795

http://pirun.ku.ac.th/~b5410703413/

 

เส้นทาง R3A : ไทย - ลาว - จีน

แนวพื้นที่เศษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Corridor : NSEC)

R3A เป็นทางหลวงนานาชาติที่เชื่อมโยงระหว่าง ไทย - ลาว - จีน ด้วยระยะทางประมาณ 1,240 กิโลเมตร จากเชียงรายสู่คุนหมิง เป็นเส้นทางที่สำคัญต่อทั้งภาคการส่งออก โดยเฉพาะสินค้าการเกษตร และภาคการท่องเที่ยว

เชื่อมต่อผ่านจุดสำคัญของทั้ง 3 ประเทศดังนี้ 

ด่านเชียงของ (จ.เชียงราย ประเทศไทย) - ด่านห้วยทราย (สปป.ลาว) - เวียงภูคา - หลวงน้ำทา ด่านบ่อเต็น - ด่านบ่อหาน - เมืองเชียงรุ้งหรือจิ่งหง - คุนหมิง (มณฑลยูนาน ประเทศจีน)

ระยะทางรวม 1,240 กม. 

ระยะทางจากด่านห้วยทราย - ด่านบ่อเต็น รวม 240 กม.

ระยะทางจากด่านบ่อหาน - คุณหมิง รวม 1,000 กม.

ถนนเส้นนี้ถือเป็นเส้นทางสำคัญในการนำเข้า - ส่งออกสินค้าระหว่างไทยและจีน โดยสินค้าส่วนใหญ่ได้แก่ พืชผัก ผลไม้สด ผลไม้แช่เย็น-แช่แข็ง ผลไม้แปรรูป เครื่องเทศ สมุนไพร และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ โดยมีจุดยุทธศาตร์สำคัญคือสินค้าทางการเกษตร พืชผักและผลไม้ เนื่องมาจากนโยบายของจีน ที่อนุญาตให้สามารถนำเข้าผักผลไม้ได้เฉพาะทาง 9 เมืองท่าทางทะเล และ 2 เมืองการค้าชายแดน ได้แก่ โหยวอี้ และบ่อหาน จึงทำให้เส้นทางนี้มีบทบาทสำคัญในการส่งออกสินค้าการเกษตรของไทย ทั้งยังเป็นเส้นทางที่ต้นทุนต่ำและระยะทางสั้นที่สุดอีกด้วย

 

นอกจากนี้อีกหนึ่งบทบาทของเส้นทาง R3A ยังเป็นเสมือนเส้นทางเชื่อมต่อวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เป็นเส้นทางที่เปิดโอกาสให้ไทยได้รับนักท่องเที่ยวจากจีนตอนใต้ ไปจนถึงโอกาสในการลงทุนธุรกิจ และเม็กกะโปรเจ็คต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ นับเป็นเส้นทางที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้ง 3 ประเทศ

 

---------------------------------------------------

ที่มา:

กรมการค้าต่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

https://www.thansettakij.com/content/399795

http://pirun.ku.ac.th/~b5410703413/