ข้อมูลบรรทุกสินค้าแบบพิเศษปี 2564

ข้อมูลบรรทุกสินค้าแบบพิเศษปี 2564

ภาพรวมข้อมูลรถบรรทุกแบบพิเศษในปี 2564 ที่ผ่านมา แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ รถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย และรถบรรทุกสินค้าแช่เย็นแช่แข็ง 

รถบรรทุกขนส่งสินวัตถุอันตราย มีจำนวน 7,651 คัน โดยสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

1. น้ำมันดีเซล เบนซิน ก๊าซโซออล

2. ลากจูง วัตถุอันตราย

3. รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัตถุอันตราย

4. ปิโตรเลียมเหลว LPG

5. บรรทุกวัตถุอัตราย

ผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย รวม 1,795 ราย โดยสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

1. น้ำมันดีเซล เบนซิน ก๊าซโซฮอล

2. รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัตถุอันตราย

3. บรรทุกวัตถุอันตาย

4. ลากจูงวัตถุอันตราย

5. ปิโตรเลียมเหลว LPG 

รถบรรทุกสินค้าแช่เย็นแช่แข็ง มีจำนวน 2,620 คัน โดยสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

1. ตู้บรรทุกติดตั้งเครื่องทำความเย็น

2. ตู้บรรทุกติดตั้งเครื่องทำความเย็นที่ติดตั้งลิฟท์ขนถ่ายสินค้า

3. รถกึ่งพ่วงตู้บรรทุกติดตั้งเครื่องทำความเย็นและลิฟท์ขน่ายสินค้า

4. รถพ่วง ตู้บรรทุก (ตู้เย็น)

5. รถกึ่งพ่วงตู้บรรทุกติดตั้งเครื่องทำความเย็น

ผู้ประกอบการรถบรรทุกสินค้าแช่เย็นแช่แข็งรวม 497 ราย โดยสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

1. รถกึ่งพ่วงบรรทุกเครื่องทำความเย็น

2. รถกึ่งพ่วงติดตั้งเครื่องทำความเย็นและลิฟท์ขนถ่ายสินค้า

3. รถพ่วง ตู้บรรทุก (ตู้เย็น)

4. ติดตั้งเครื่องทำความเย็นและลิฟท์ขนถ่ายสินค้า

5. ติดตั้งเครื่องทำความเย็น

 

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564)

ภาพรวมข้อมูลรถบรรทุกแบบพิเศษในปี 2564 ที่ผ่านมา แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ รถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย และรถบรรทุกสินค้าแช่เย็นแช่แข็ง 

รถบรรทุกขนส่งสินวัตถุอันตราย มีจำนวน 7,651 คัน โดยสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

1. น้ำมันดีเซล เบนซิน ก๊าซโซออล

2. ลากจูง วัตถุอันตราย

3. รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัตถุอันตราย

4. ปิโตรเลียมเหลว LPG

5. บรรทุกวัตถุอัตราย

ผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย รวม 1,795 ราย โดยสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

1. น้ำมันดีเซล เบนซิน ก๊าซโซฮอล

2. รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัตถุอันตราย

3. บรรทุกวัตถุอันตาย

4. ลากจูงวัตถุอันตราย

5. ปิโตรเลียมเหลว LPG 

รถบรรทุกสินค้าแช่เย็นแช่แข็ง มีจำนวน 2,620 คัน โดยสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

1. ตู้บรรทุกติดตั้งเครื่องทำความเย็น

2. ตู้บรรทุกติดตั้งเครื่องทำความเย็นที่ติดตั้งลิฟท์ขนถ่ายสินค้า

3. รถกึ่งพ่วงตู้บรรทุกติดตั้งเครื่องทำความเย็นและลิฟท์ขน่ายสินค้า

4. รถพ่วง ตู้บรรทุก (ตู้เย็น)

5. รถกึ่งพ่วงตู้บรรทุกติดตั้งเครื่องทำความเย็น

ผู้ประกอบการรถบรรทุกสินค้าแช่เย็นแช่แข็งรวม 497 ราย โดยสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

1. รถกึ่งพ่วงบรรทุกเครื่องทำความเย็น

2. รถกึ่งพ่วงติดตั้งเครื่องทำความเย็นและลิฟท์ขนถ่ายสินค้า

3. รถพ่วง ตู้บรรทุก (ตู้เย็น)

4. ติดตั้งเครื่องทำความเย็นและลิฟท์ขนถ่ายสินค้า

5. ติดตั้งเครื่องทำความเย็น

 

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564)