เกี่ยวกับเรา

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ (กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ 4) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทย พัฒนาการให้บริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยสู่สากล ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริการ
โลจิสติกส์ไทยสู่สากลและมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ
  • งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG – LOGISTIX และงานแสดงสินค้าเสมือนจริง TILOG – VE
  • การประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ (Excellent Logistics Management Award: ELMA)
  • การประชุมวิชาการนานาชาติด้านโลจิสติกส์ Symposium
  • กิจกรรมเชื่อมโยงการเกษตรสู่การส่งออก
  • ศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution)
  • กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching)
  • กิจกรรมส่งเสริมอื่น ๆ

เว็บไซต์ www.tradelogistics.go.th เป็นเว็บไซต์สำหรับรวบรวมข้อมูลข่าวสาร บทความ ด้านโลจิสติกส์การค้า สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ สถานการณ์ตลาดต่างประเทศ
ฐานข้อมูลรายชื่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แหล่งรวบรวมข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยของ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการ
โลจิสติกส์ไทย ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ และผู้ที่สนใจ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจการค้าต่อไป