ครั้งแรกกับการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ ในรูปแบบ  Hybrid Webinar ถ่ายทอดสดจาก Auditorium Room, True Digital Park พร้อมกันทั่วโลก ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรระดับแนวหน้าจากวงการโลจิสติกส์ระดับสากล ภายใต้แนวคิด “Digital Logistics” และการปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้สถานการณ์ Covid-19


        For the first time ever, The Trade Logistics Symposium will be held in form of ‘Hybrid Webinar’ which is available for both online attending via Webinar and in-person attending, top-tier speakers with meaningful roles in the logistic industry from various countries will offer keynote sessions to share their knowledge and information on the topic of ‘Digital Logistics’, that is to say, the shift of business direction by integrating digital technology in the context of Covid-19 crisis.

            ครั้งแรกกับการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโลจิสติกส์ และการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบ  Hybrid Webinar ถ่ายทอดสดจาก Auditorium Room, True Digital Park พร้อมกันทั่วโลก ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรระดับแนวหน้าจากวงการโลจิสติกส์ระดับสากล ภายใต้แนวคิด “Digital Logistics” และการปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้สถานการณ์ Covid-19


        For the first time ever, The Trade Logistics Symposium will be held in form of ‘Hybrid Webinar’ which is available for both online attending via Webinar and in-person attending, top-tier speakers with meaningful roles in the logistic industry from various countries will offer keynote sessions to share their knowledge and information on the topic of ‘Digital Logistics’, that is to say, the shift of business direction by integrating digital technology in the context of Covid-19 crisis.

TRADE LOGISTICS SYMPOSIUM 2020

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ

        โลจิสติกส์เป็นฟันเฟืองที่สำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ของไทย ที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน มีพรมแดนเชื่อมต่อกับประเทศเศรษฐกิจสำคัญ มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมเอื้อต่อการค้าระหว่างประเทศ จึงทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพสูง ในการเป็นศูนย์กลาง
ด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน


       ในปี 2020 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ต้องใช้ทั้งระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่งที่เพิ่มขึ้น สร้างความท้าทายให้กับผู้ประกอบการที่ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

       นอกจากนี้ การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคปัจจุบัน มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสในการแข่งขัน ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง และทำให้เกิดการสร้างบริการใหม่ๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน
ยุค New Normal

            โลจิสติกส์เป็นฟันเฟืองที่สำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ของไทย ที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน มีพรมแดนเชื่อมต่อกับประเทศเศรษฐกิจสำคัญ มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมเอื้อต่อการค้าระหว่างประเทศ จึงทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพสูง ในการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน

           ในปี 2020 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ต้องใช้ทั้งระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่งที่เพิ่มขึ้น สร้างความท้าทายให้กับผู้ประกอบการที่ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง  

           นอกจากนี้ การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคปัจจุบัน มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสในการแข่งขัน ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง และทำให้เกิดการสร้างบริการใหม่ๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal

          Thailand’s international logistics and trade industry has been one of the most prominent sectors boosting Thailand’s economic growth. Thailand has benefited from its superb location situated in the heart of Southeast Asia bordering key economic countries as well as exceptional infrastructure conveying Thailand the ideal logistic hub of Southeast Asia.

          In 2020, the Covid-19 pandemic crisis has caused detrimental effects globally. Logistics is one of the industries suffering such damage caused by excess operating duration and higher cost of transportation. As a result, all logistic businesses are up against the challenging tasks of adaptation to cope with the sudden changes.

           Moreover, the development of digital technology nowadays has been playing an important role in the management of logistics systems which for the past few months has encountered many difficulties. The challenges include bringing about effective operations of such systems, gaining competitive advantage, and reducing cost and time of transportation as well as creating new services. We have to be prepared and ready in order to embrace the ‘New Normals’ era.

            โลจิสติกส์เป็นฟันเฟืองที่สำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ของไทย ที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน มีพรมแดนเชื่อมต่อกับประเทศเศรษฐกิจสำคัญ มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมเอื้อต่อการค้าระหว่างประเทศ จึงทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพสูง ในการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน

           ในปี 2020 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ต้องใช้ทั้งระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่งที่เพิ่มขึ้น สร้างความท้าทายให้กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง  

           นอกจากนี้ การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคปัจจุบัน มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสในการแข่งขัน ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง และทำให้เกิดการสร้างบริการใหม่ๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal

          Thailand’s international logistics and trade industry has been one of the most prominent sectors boosting Thailand’s economic growth. Thailand has benefited from its superb location situated in the heart of Southeast Asia bordering key economic countries as well as exceptional infrastructure conveying Thailand the ideal logistic hub of Southeast Asia.

          In 2020, the Covid-19 pandemic crisis has caused detrimental effects globally. Logistics is one of the industries suffering such damage caused by excess operating duration and higher cost of transportation. As a result, all logistic businesses are up against the challenging tasks of adaptation to cope with the sudden changes.

           Moreover, the development of digital technology nowadays has been playing an important role in the management of logistics systems which for the past few months has encountered many difficulties. The challenges include bringing about effective operations of such systems, gaining competitive advantage, and reducing cost and time of transportation as well as creating new services. We have to be prepared and ready in order to embrace the ‘New Normals’ era.

Mr. Mark MillAr
Global Supply Chain Ecosystems Book Author and
British Chamber of Commerce in Hong Kong


Topic : Digital Logistics and Logistics Trends in 2020-2023
หัวข้อ : ดิจิทัลโลจิสติกส์และเทรนด์ของโลจิสติกส์ ในปี 2020 – 2023Mr. Keewee Ng
Vice President, Supply Chain Management - JABIL, and Supply Chain Professional of the Year 2019

Topic : The Shift to Digital Technology and The Application of Digital Technology to Logistics and Supply Chain Business
หัวข้อ : การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
การนำดิจิทัลเข้ามาใช้ในธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Ms. K D Adamson
Blue Economy Futurist, Author & CEO, Futurenautics

Topic : Digital Logistics:The Borderless Competition
หัวข้อ : ดิจิทัลโลจิสติกส์ : การแข่งขันแบบไร้พรมแดน

Mr. Russell Pang
Managing Director - Thailand & Emerging Markets
at CEVA Logistics


Topic : Covid-19 & Logistics Business and
Case Studies of Affected Logistics Business
หัวข้อ : Covid-19 กับธุรกิจโลจิสติกส์ และกรณีศึกษา
ของธุรกิจโลจิสติกส์ที่ได้รับผลกระทบ

Mr. Parag Khanna
Managing Partner of FutureMap and Young Global Leader of the World Economic Forum

Topic : The Directions of Logistics Business in Asia.
“How will we gear up for the next crisis if it occurs?”
หัวข้อ : ทิศทางของธุรกิจโลจิสติกส์ในเอเชีย“เราจะเตรียมพร้อมอย่างไร หากเกิดวิกฤตการณ์ครั้งต่อไป”


Mr. Kettivit Sittisoontornwong
Prime Minister’s Award in Logistics Service
Enterprise 2019 and Excellent Logistics
Management Award 2019


Topic : The Information Exchange Forum on
the Shift and Effects Arising from Digital Technology
within Thailand and ASEAN
หัวข้อ : เวทีเสวนาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากดิจิทัลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

Mr.Piset Rittapirom
Sealand - A Maersk Company, Thailand Cluster Manager

Topic : The Information Exchange Forum on
the Shift and Effects Arising from Digital Technology
within Thailand and ASEAN
หัวข้อ : เวทีเสวนาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากดิจิทัลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

Mr. Kevin Burrell
Chief Executive Officer DHL Supply Chain, Thailand Cluster

Topic : The Information Exchange Forum on
the Shift and Effects Arising from Digital Technology
within Thailand and ASEAN
หัวข้อ : เวทีเสวนาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากดิจิทัลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

TIMETABLE ตารางกิจกรรม

August 27, 2020

13:00 – 14:10

ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค
*ผู้ชมผ่านระบบออนไลน์สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่ 13:30 น. เป็นต้นไป
Attendee’s  registration at Auditorium Room on the 6th floor, True Digital  Park Building
*Webinar  will be available at 13:30 onwards

14.10 – 14.15

การเปิดงาน โดยนายสมเด็จ สุสมบูรณ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Opening speech by Mr. Somdet Susomboon, the Director-General of Department of International Trade Promotion

14:15 – 15:05

หัวข้อที่ 1 - ดิจิทัลโลจิสติกส์และเทรนด์ของโลจิสติกส์ ในปี 2020 – 2023
ผู้บรรยาย - Mr.Mark Millar
ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ระดับโลกและผู้เขียนหนังสือ “Global Supply Chain Ecosystems”
*การบรรยาย 40 นาที ช่วงถามตอบ 10 นาที

Topic 1 - Digital Logistics and Logistics Trendsin 2020-2023
Keynote Speaker : Mr. Mark Millar
Global Supply Chain Ecosystems Book Author and British Chamber of Commerce in Hong Kong
*40-minute keynote session 10-minute Q&A session

15:05 – 15:15

พักบรรยาย 10 นาที
*10-minutes Break

15:15 – 16:05

หัวข้อที่ 2 - การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการนำดิจิทัลเข้ามาใช้ในธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ผู้บรรยาย - Mr. Keewee Ng
Vice President, Supply Chain Management - JABIL, and Supply Chain Professioal of the Year 2019
*การบรรยาย 40 นาที ช่วงถามตอบ 10 นาที

Topic 2 - The Shift to Digital Technology and The Application of Digital Technology to Logistics and Supply Chain Business
Keynote Speaker : Mr. Keewee Ng
Vice President, Supply Chain Management - JABIL, and Supply Chain Professioal of the Year 2019
*40-minute keynote session 10-minute Q&A session

16:05 – 16:15

พักบรรยาย 10 นาที
*10-minutes Break

16:15 – 17:25

หัวข้อที่ 3 – เวทีเสวนาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากดิจิทัลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
ผู้บรรยาย -
1. Mr.Piset Rittapirom

Sealand - A Maersk Company, Thailand Cluster Manager
2. Mr.Kevin Burrell
Chief Executive Officer DHL Supply Chain, Thailand Cluster
3. คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์
เจ้าของรางวัลไพรม์มินิสเตอร์อะวอร์ดสาขาธุรกิจบริการโลจิสติกส์แห่งปี 2019  และรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์แห่งปี 2019
*การบรรยาย 40 นาที ช่วงถามตอบ 10 นาที

Topic 3 – The Information Exchange Forum on the Shift and Effects Arising from Digital Technology within Thailand and ASEAN
Key Speakers:
1. Mr.Piset Rittapirom

Sealand - A Maersk Company, Thailand Cluster Manager
2. Mr.Kevin Burrell
Chief Executive Officer DHL Supply Chain, Thailand Cluster
3. Mr.Kettivit Sittisoontornwong
Prime Minister’s Award in Logistics Service Enterprise 2019 และ Excellent Logistics Management Award 2019
*60-minute keynote session 10-minute Q&A session

August 28, 2020

13:00 – 14:00

ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค
*ผู้ชมผ่านระบบออนไลน์สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่ 13:30 น. เป็นต้นไป
Attendee’s  registration at Auditorium Room on the 6th floor, True Digital  Park Building
*Webinar  will be available at 13:30 onwards

14:00 – 14.50

หัวข้อที่ 4 – ดิจิทัลโลจิสติกส์ : การแข่งขันแบบไร้พรมแดน
ผู้บรรยาย - Ms.K D Adamson
Blue Economy Futurist, Author & CEO, Futurenautics
*การบรรยาย 40 นาที ช่วงถามตอบ 10 นาที

Topic 4 - Digital Logistics: The Borderless Competition
Keynote Speaker: Ms. K D Adamson
Blue Economy Futurist, Author & CEO, Futurenautics
*40-minute keynote session 10-minute Q&A session

14:50 – 15:00

พักบรรยาย 10 นาที
*10-minutes Break

15:00 – 15:50

หัวข้อที่ 5 – Covid-19 กับธุรกิจโลจิสติกส์ และกรณีศึกษาของธุรกิจโลจิสติกส์ที่ได้รับผลกระทบ
ผู้บรรยาย - Mr.Russell Pang
กรรมการผู้จัดการ - Thailand & Emerging Markets at CEVA Logistics
*การบรรยาย 40 นาที ช่วงถามตอบ 10 นาที

Topic 5 – Covid-19 & Logistics Business and Case Studies of Affected Logistics Business
Keynote Speaker: Mr.Russell Pang
Managing Director - Thailand & Emerging Markets at CEVA Logistics
*40-minute keynote session 10-minute Q&A session

15:50 – 16:00

พักบรรยาย 10 นาที
*10-minutes Break

16:00 –  16:50

หัวข้อที่ 6 – Covid-19 กับธุรกิจโลจิสติกส์ และกรณีศึกษาของธุรกิจโลจิสติกส์ที่ได้รับผลกระทบ
ผู้บรรยาย - Mr.Parag Khanna
Managing Partner of FutureMap and Young Global Leader of the World Economic Forum
*การบรรยาย 40 นาที ช่วงถามตอบ 10 นาที

Topic 6 – The Direction of Logistics Business in Asia. “How will we gear up for the next crisis if it occurs?”
Keynote Speaker : Mr.Parag Khanna
Managing Partner of FutureMap and Young Global Leader of the World Economic Forum
*40-minute keynote session 10-minute Q&A session


หมายเหตุ
1.  ในการจัดกิจกรรม SYMPOSIUM 2020 นั้นจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักโดยจะจัดให้มีระบบแปลภาษาให้บริการสำหรับทั้งผู้ชมที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานที่จัดงาน และผู้รับชมผ่านระบบออนไลน์
2.  ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์www.tradelogistics.go.th/symposium

Remarks  
1.   The Symposium 2020’s activities will be conducted mainly in English; however, translation will be provided for both in-person attendees at the venue and online attendees.
2.   Anyone interested in attending the Symposium2020’s activities, please pre-register online atwww.tradelogistics.go.th/symposium

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

โทร : (66) 2507 8419 โทรสาร : (66) 2547 4040-42
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
อีเมล : tradelogistics@ditp.go.th
Facebook : DITP.logistics
YouTube : DITP Logistics

© 2020 สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์