ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสัมภาษณ์

โครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564

หมายเหตุ: ผู้ประสานงานโครงการจะติดต่อทางอีเมล/โทรศัพท์ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร เพื่อส่งรายละเอียด กำหนดการ และการเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ โดยกำหนดการสัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่

กลุ่มที่ 1 การสัมภาษณ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์  ในวันที่ 21-23 เมษายน 2564 เป็นการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์

กลุ่มที่ 2 การสัมภาษณ์เกษตรกร ในวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมอีสติน ตัน เชียงใหม่ ร่วมกับการสัมภาษณ์ออนไลน์ 

งานเปิดตัวโครงการ และเสวนาหัวข้อ

โลจิสติกส์ยุคใหม่ แต้มต่อทางธุรกิจ

ของเกษตรกรไทย

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 

วันที่ 27 มกราคม 2564

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 

วันที่ 16 มีนาคม 2564

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3

วันที่ 7 เมษายน 2564