โลจิสติกส์เป็นฟันเฟืองที่สำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ของไทย ที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน มีพรมแดนเชื่อมต่อกับประเทศเศรษฐกิจสำคัญ มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมเอื้อต่อการค้าระหว่างประเทศ จึงทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพสูง ในการเป็นศูนย์กลาง
ด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน


       ในปี 2020 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ต้องใช้ทั้งระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่งที่เพิ่มขึ้น สร้างความท้าทายให้กับผู้ประกอบการที่ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

       นอกจากนี้ การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคปัจจุบัน มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสในการแข่งขัน ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง และทำให้เกิดการสร้างบริการใหม่ๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน
ยุค New Normal

            โลจิสติกส์เป็นฟันเฟืองที่สำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ของไทย ที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน มีพรมแดนเชื่อมต่อกับประเทศเศรษฐกิจสำคัญ มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมเอื้อต่อการค้าระหว่างประเทศ จึงทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพสูง ในการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน

           ในปี 2020 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ต้องใช้ทั้งระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่งที่เพิ่มขึ้น สร้างความท้าทายให้กับผู้ประกอบการที่ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง  

           นอกจากนี้ การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคปัจจุบัน มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสในการแข่งขัน ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง และทำให้เกิดการสร้างบริการใหม่ๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal

          Thailand’s international logistics and trade industry has been one of the most prominent sectors boosting Thailand’s economic growth. Thailand has benefited from its superb location situated in the heart of Southeast Asia bordering key economic countries as well as exceptional infrastructure conveying Thailand the ideal logistic hub of Southeast Asia.

          In 2020, the Covid-19 pandemic crisis has caused detrimental effects globally. Logistics is one of the industries suffering such damage caused by excess operating duration and higher cost of transportation. As a result, all logistic businesses are up against the challenging tasks of adaptation to cope with the sudden changes.

           Moreover, the development of digital technology nowadays has been playing an important role in the management of logistics systems which for the past few months has encountered many difficulties. The challenges include bringing about effective operations of such systems, gaining competitive advantage, and reducing cost and time of transportation as well as creating new services. We have to be prepared and ready in order to embrace the ‘New Normals’ era.

Excellent Logistics Management Award
รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ ประจําปี 2564

        อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพ และมีขีดความสามารถทางการแข่งขัน ประกอบกับประเทศไทยมีภูมิประเทศเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย จึงจัดทำโครงการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นทางด้านโลจิสติกส์การค้า (Excellent Logistics Management Award: ELMA) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2564 เป็นปีที่ 15 ของการมอบรางวัล ELMA ถือเป็นรางวัลสูงสุดหนึ่งเดียวของวงการโลจิสติกส์ไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์โลจิสติกส์ไทย และพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานขององค์กร ในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Pride of Thai Logistics Service Providers” 

       รางวัล ELMA ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม/สมาพันธ์ และภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารโลจิสติกส์ และหน่วยงานอิสระด้านการเงินให้เกียรติเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า ผู้ที่ได้รับรางวัล ELMA เป็นองค์กรที่มีความเลิศในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์รางวัล ELMA ในฐานะรางวัลมาตรฐานสูงสุดด้านมาตรฐานการบริการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพระดับสากลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น

เพื่อสร้างมาตรฐานระดับสูงในการจัดการโลจิสติกส์ที่เป็นสากลของผู้ประกอบการไทยและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาผู้ประกอบการต่างชาติ โดยมีรางวัล ELMA เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีโอกาสในการพัฒนาตนเองผ่านคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิด้านโลจิสติกส์

เปิดตัวโครงการ ELMA 2021

EP.0 VDO แนะนำการใช้ระบบสมัครและการสมัครเข้าร่วมโครงการ ELMA 2021

EP.1 VDO กลยุทธ์พิชิตรางวัล ELMA

ELMA 2021 VDO

ประเภทของรางวัล

1. สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services) 
ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

2. สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services)
ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านการจัดเก็บการบริหารสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้าและการวางแผน

3. สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือตัวแทนพิธีการศุลกากร (International Freight Forwarding or Customs Brokerage Services)
ผู้ประกอบการที่ให้บริการโดยการเป็นตัวกลางในการจัดหารูปแบบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประสานงานระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริบทของการส่งออก-นำเข้าแทนผู้ใช้บริการหรือตัวแทนด้านพิธีการศุลกากร

4. สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services : 3PL)
ผู้ประกอบการที่ให้ บริการครอบคลุมในกิจกรรมโลจิสติกส์ตั้งแต่ 2 ด้านขึ้นไป และมีการเชื่อมโยงกิจกรรมดังกล่าวอย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวดรางวัล

ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จดทะเบียนนิติบุคคล มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในประเทศไทย

ประกอบกิจการด้านการให้บริการโลจิสติกส์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51

ผู้สมัครที่เคยรับรางวัล ELMA ในสาขาใดสาขาหนึ่งติดต่อกัน 3 ครั้ง จะไม่สามารถสมัครในสาขาเดิมได้ ต้องเว้นวรรคการสมัครในสาขานั้นเป็นเวลา 3 ปี แต่สามารถสมัครในสาขาอื่นได้

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่เป็นบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) หรือถูกร้องเรียนจากหน่วยงานต่างๆสิ่งที่ผู้ประกอบการ
จะได้รับจากรางวัล
ELMA 2021


1.

ได้รับการตรวจประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา โดยเมื่อสิ้นสุดการประเมินจะได้รับรายงานที่ระบุถึงจุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบริษัทต่อไป

2.

สิทธิในการใช้ตราสัญลักษณ์ เพื่อสื่อสารทางการตลาด สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

3.

ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ต่างๆ ของกรมฯ และได้รับการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ของกรมฯ

4.

ได้รับการพิจารณาเพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัลรางวัล Prime Minister's Export Award (PM Award) ประเภทรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) สาขาโลจิสติกส์การค้า (Trade Logistics) เกียรติยศสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออกและผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น

วิธีการสมัครเข้าประกวดรางวัล ELMA 2021

ผู้สนใจสมัครเข้าประกวดรางวัล ELMA 2021 สมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tradelogistics.go.th/elma หรือสามารถสอบถามที่ Line : @ELMA.DITP

กำหนดการรางวัล ELMA 2021

1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 : รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

14 พฤษภาคม 2564 : ประกาศผลรอบที่ 1 (Announcement for 1st Round)

14 มิถุนายน 2564 : ประกาศผลรอบที่ 2 (Announcement for 2nd Round)

6 กรกฎาคม 2564 : ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล (Award Announcement)

25 สิงหาคม 2564 : พิธีมอบรางวัล ELMA 2021 ในงานแสดงสินค้า TILOG – LOGISTIX 2021

ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัล ELMA 2021 ครั้งที่  2

กิจกรรม Roadshow ณ สถาบันผู้ประกอบการยุคใหม่ (NEA)

Workshop ครั้งที่ 1 กลยุทธ์พิชิต ELMA

Workshop ครั้งที่ 2 การจัดทำ Organization Report

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
T : 0 2507 8416
F : 0 2547 4241
E : elmaaward@gmail.com

© 2021 สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์