"ELMA นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ และเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ สามารถแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ"

ELMA 2020 Excellent Logistics Management Award

รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ ประจําปี 2563

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จัดโครงการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นทางด้านโลจิสติกส์การค้า (Excellent Logistics Management Award: ELMA) ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานขององค์กร ตลอดจนยกระดับภาพลักษณ์โลจิสติกส์ไทย ให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลาย สามารถแข่งขันทั้งในประเทศและระดับสากลได้อย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้มีการออกแบบตราสัญลักษณ์ของรางวัลขึ้นในชื่อ ELMA เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายรับรองมาตราฐานด้านโลจิสติกส์และใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดสำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ สามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันโดยสร้างความน่าเชื่อถือในกระบวรการส่งมอบและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันรูปแบบการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก นับวันการแข่งขันทางการค้าทวีความซับซ้อนมากขึ้น ผนวกกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ผู้ประกอบการโลจิสติกส์จึงจําเป็นต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และพัฒนามาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เล็งเห็นความสําคัญของการยกระดับขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้ได้มาตรฐาน จึงจัดประกวดรางวัล ผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ Excellent Logistics Management Award (ELMA) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่ครอบคลุมทุกมิติของการบริหารจัดการธุรกิจ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ELMA 2020

1

เพื่อประชาสัมพันธ์รางวัล ELMA ในฐานะรางวัลมาตราฐานการบริการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพระดับสากลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

2

เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพและทำมาเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการรายอื่น

3

เพื่อสร้างมาตรฐานระดับสูงในการจัดการโลจิสติกส์ที่เป็นสากลของผู้ประกอบการไทยและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาผู้ประกอบการต่างชาติ โดยมีรางวัล ELMA เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

4

เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของมาตราฐานและความพร้อมด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมไทยในการเป็นศูนย์กลาง การค้าและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน

5

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีโอกาสในการพัฒนาตนเองผ่านคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิด้านโลจิสติกส์

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวดรางวัล

ELMA 2020

รางวัล ELMA ใช้เกณฑ์ประเมินที่ประยุกต์มาจากเกณฑ์สากลที่ได้รับการยอมรับใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่
1. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมัลคอล์มบอลดริจ (Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA) ที่พัฒนาขึ้นโดยมูลนิธีเพื่อการจัดการคุณภาพแห่งยุโรป (European Framework for Quality Management: EFQM)

2. แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน SCOR (Supply Ciain Operations REference Model: SCOR Model) ซึ่งพัฒนาโดยสภาโซ่อุปทาน (Supply Chain Council: SCC)

1 วิสัยทัศน์ทางธุรกิจและการนำองค์กร

2 การวางแผนและการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์

3 การให้ความสำคัญกับลูกค้าและการตลาด

4 การใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่สนับสนุนกิจกรรมด้านโลจิสติกส์

5 การให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์

6 การจัดการกระบวนการโลจิสติกส์

7 สมรรถนะและผลลัพธ์ทางธุรกิจ

ประเภทของรางวัล ELMA 2020

1

สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services)

ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

2

สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services)

ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านการจัดเก็บการบริหารสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้าและการวางแผน

3

สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือ ตัวแทนออกของ (International Freight Forwarding or Customs Brokerage Services)

ผู้ประกอบการที่ให้บริการโดยการเป็นตัวกลางในการจัดหารูปแบบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและการ ประสานงาน ระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริบทของการส่งออก-นำเข้าแทนผู้ใช้บริการหรือตัวแทนด้านพิธีการศุลกากร

4

สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services: 3PL)

ผู้ประกอบการที่ให้บริการครอบคลุมในกิจกรรมโลจิสติกส์ตั้งแต่ 2 ด้านขึ้นไป และมีการเชื่อมโยงกิจกรรมดังกล่าวอย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวดรางวัล

ELMA 2020

ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริการด้านโลจิสติกส์
จดทะเบียนนิติบุคคลมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในประเทศไทย
ประกอบกิจการด้านการให้บริการโลจิสติกส์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51
ผู้สมัครที่เคยได้รับรางวัล ELMA ในสาขาใดสาขาหนึ่งติดต่อกัน 3 ครั้ง จะไม่สามารถสมัครสาขาเดิมได้ ต้องเว้นวรรคการสมัครในสาขานั้นเป็นเวลา 3 ปี แต่สามารถสมัครในสาขาอื่นได้
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่เป็นบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) หรือถูกร้องเรียนจากหน่วยงานต่างๆ

สิ่งที่ผู้ประกอบการ จะได้รับจากรางวัล

ELMA 2020

1

ได้รับการตรวจประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางธุรกิจ

ผู้ประกอบการที่เข้าประกวดรางวัล ELMA จะได้รับการตรวจประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา โดยเมื่อสิ้นสุดการประเมินจะได้รับรายงานที่ระบุถึงจุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป

2

สิทธิในการใช้ตราสัญลักษณ์ ELMA ในการสื่อสารทางการตลาด

รางวัล ELMA เป็นรางวัลที่แสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ซึ่งบริษัทที่ได้รับรางวัล ELMA จะสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ในการสื่อสารทางการตลาด สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

3

สิทธิพิเศษอื่นๆ จากกรมฯ

ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับส่วนลดค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์และได้รับการประชาสัมพันธ์ ในสื่อต่างๆ ของกรมฯ

4

รางวัล Prime Minister's Export Award (PM Award)

ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการประกวดรางวัล ELMA จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณารางวัล Prime Minister's Export Award (PM Award) ประเภทรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) สาขาโลจิสติกส์การค้า (Trade Logistics)

กำหนดการประกวด ELMA 2020
2
มี.ค. 2563

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

8
มิ.ย. 2563

พิจารณาตัดสินรอบที่ 1 (Report Assessment)

25
มิ.ย. 2563

พิจารณาตัดสินรอบที่ 2 (Presentation Assessment)

ก.ค.
2563

พิจารณาตัดสินรอบที่ 3 (On Site Visit Assessment)

26
ส.ค. 2563

พิธีมอบรางวัล ELMA ในงานแสดงสินค้า TILOG-LOGISTIX 2020

ส.ค.
ส.ค. 2563

พิธีมอบรางวัล Prime Minister's Export Award 2020

วิธีการสมัครเข้าประกวดรางวัล ELMA 2020

ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้ารับรางวัล ELMA 2020
สามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์
วันนี้ - 20 พฤษภาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel: 02-138 8156-7 ต่อ 103
Fax: 02-138-8158

Email
elmaaward@gmail.com

บริษัทที่ได้รับรางวัล
Excellent Logistics Management Award

โครงการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ (Excellent Logistics Management Award) ประจำปี 2563 นี้ เป็นการประกวดเป็นปีที่ 14 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลในปีทีผ่านๆมา ได้แก่

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมสัมนา และเวิร์คช๊อป

ประมวลภาพกิจกรรม

พิธีมอบรางวัล ELMA 2019