Agri Plus Logistics
โครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก (Agri Plus Logistics) )ประจำปี 2563

ไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านเกษตรกรรมประเทศหนึ่งของโลก ในแต่ละปีสามารถผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปได้เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มความต้องการบริโภคเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ผู้บริโภคจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจับจ่ายใช้สอย กระบวนการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพส่งตรงจากแหล่งผลิตถึงมือผู้ซื้อ จะสร้่างความมั่นใจได้ว่าผู้ซื้อ จะได้รับผลผลิตที่สดใหม่ มีคุณภาพสูงสุด โลจิสติกส์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมความแข็งแกร่งทางการค้าและสร้างความเป็นต่อในเชิงธุรกิจในกับผู้ประกอบการไทย สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร​์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แห่งชาติและเป็นไปตามนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1

เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยระบบด้านโลจิสติกส์ยุคใหม่

2

สร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ที่ส่งเสริมและผลักดันให้ธุรกิจการเกษตรของไทยมีความพร้อมเพื่อการส่งออกครอบคลุมในทุกมิติของห่วงโซ่อุปทาน

3

เพื่อพัฒนาและสร้างโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกรในส่วนภูมิภาค

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่ให้บริการขนส่งสินค้าเกษตร ผักและผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป

สแกนเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
(ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร)

คลิ๊กเพื่อสมัคร

2. กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ผู้ปลูกและแปรรูปสินค้าเกษตร/ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (Smart และ SMEs ในจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือ

สแกนเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
(ผู้ให้บริการโลจิสติกส์)

คลิ๊กเพื่อสมัคร
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับหลังจากผ่านการคัดเลือก
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยน / เรียนรู้การพัฒนาโลจิสติกส์ โมเดลสำหรับสินค้าเกษตร (Logistics Model for Agricultural Product)
 • จับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่าง ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และ ผู้นำเข้าจากต่างประเทศ
 • กำหนดการโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตร
  สู่การส่งออก (Agri Plus Logistics) ประจำปี 2563

  16-31

  ก.ค.

  เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
  3

  ส.ค.

  ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก
  6-7

  ส.ค.

  คัดเลือกรอบสอง (สัมภาษณ์)
  11

  ส.ค.

  ประกาศผลรอบสุดท้าย
  17-20

  ส.ค.

  กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกร/ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร
  21

  ส.ค.

  Business Matching เกษตรกร กับ บริษัทโลจิสติกส์
  7

  ก.ย.

  Business Matching เกษตรกร กับ ผู้นำเข้าต่างประเทศ
  9-11

  ก.ย.

  นิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ