Agri Plus Logistics
โครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก (Agri Plus Logistics) )ประจำปี 2563

ไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านเกษตรกรรมประเทศหนึ่งของโลก ในแต่ละปีสามารถผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปได้เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มความต้องการบริโภคเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ผู้บริโภคจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจับจ่ายใช้สอย กระบวนการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพส่งตรงจากแหล่งผลิตถึงมือผู้ซื้อ จะสร้่างความมั่นใจได้ว่าผู้ซื้อ จะได้รับผลผลิตที่สดใหม่ มีคุณภาพสูงสุด โลจิสติกส์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมความแข็งแกร่งทางการค้าและสร้างความเป็นต่อในเชิงธุรกิจในกับผู้ประกอบการไทย สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร​์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แห่งชาติและเป็นไปตามนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1

เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยระบบด้านโลจิสติกส์ยุคใหม่

2

สร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ที่ส่งเสริมและผลักดันให้ธุรกิจการเกษตรของไทยมีความพร้อมเพื่อการส่งออกครอบคลุมในทุกมิติของห่วงโซ่อุปทาน

3

เพื่อพัฒนาและสร้างโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกรในส่วนภูมิภาค

Agri Plus Logistics Online Business Matching
9 September 2020
Time: 9:00 am. - 05:00 pm.
(Thailand Time, GMT+7)
Please join us by registration in below link.

ประมวลภาพกิจกรรม

นิทรรศการ ระหว่างวันที่
14-16 ก.ย. 2563
Business Matching เกษตรกรกับผู้นำเข้าต่างประเทศ
On-site Assessment
7-8 ก.ย. 2563
ประชุมคณะทำงานโครงการ Agri Plus Logistics ครั้งที่ 3
Business Matching เกษตรกรกับบริษัทโลจิสติกส์
กิจกรรมเตรียมพร้อมเกษตรกรผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร
ประชุมคณะทำงานโครงการ Agri Plus Logistics ครั้งที่ 2
คัดเลือกรอบ 2 (สัมภาษณ์)
เสวนาหัวข้อ Smart Agricultural Business
รับสมัครและลงพื้นที่
ประชุมคณะทำงานโครงการ Agri Plus Logistics ครั้งที่ 1