วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศชั้นนำในภูมิภาคเอเชียและพร้อมปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้เป็นสากลและยั่งยืน

พันธกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการไทยในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยอำนวยความสะดวก ลดต้นทุน เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจ บริการของไทย ชี้แนะลู่ทางการเข้าตลาดและรักษาตลาดการค้าในต่างประเทศและร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาให้ไทย เป็นประตูการค้าสำคัญของภูมิภาคเอเชีย

ประเด็นยุทธศาสตร์

ผลักดันการค้าระหว่างประเทศในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมองค์กร

DITP DRIVE

 • DEDICATED
  DEDICATED
  มุ่งมั่น ขยัน อดทน
 • RESPONSIVE
  RESPONSIVE
  ผลลัพธ์ฉับไว
 • INTEGRITY
  INTEGRITY
  ธำรงไว้ซึ่งคุณธรรม
 • VALUE CREATION
  VALUE CREATION
  สร้างสรรค์สิ่งใหม่
 • EXCELLENT
  EXCELLENT
  เพื่อการค้าไทยเป็นเลิศ

กลุ่มธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ

 • - สมุนไพรและสุขภาพความงาม
 • - โรงพยาบาลและคลินิกเฉพาะทาง
 • - ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
 • - ธุรกิจบริหารจัดการโรงแรม

กลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์

 • - แอนิเมชั่น / คาเรกเตอร์ / เกม
 • - ภาพยนตร์ / สารคดี / โฆษณา
 • - ซอฟท์แวร์

กลุ่มธุรกิจสนับสนุนสินค้าและบริการ

 • - ธุรกิจพิมพ์ / สิ่งพิมพ์ / บรรจุภัณฑ์
 • - ธุรกิจบริหารการจัดการและเกี่ยวเนื่อง
 • - ธุรกิจบริการด้านการศึกษา
 • - ธุรกิจออกแบบ / รับเหมาก่อสร้าง / ตกแต่งภายใน / ภูมิสถาปัตย์

กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์การค้า

โครงการ